Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG versterkt de positie van u als patiënt. U krijgt nieuwe privacyrechten en uw bestaande rechten worden sterker. Het is onze verantwoordelijkheid om u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Onder aan deze pagina vindt u ons uitgebreide privacyreglement met daarin beschreven welke gegevens wij verwerken, hoe wij ze verwerken en op welke gronden, wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten kunt doen gelden.

 
Persoonlijk dossier

Voor uw behandeling leggen wij een dossier aan met daarin uw behandelgegevens. Deze kunnen zijn aangevuld met verdere medische gegevens. Wij verstrekken geen gegevens, die tot uw persoon herleidbaar zijn, zonder uw toestemming.

 
Beveiliging

Wij zorgen er voor dat uw gegevens veilig opgeborgen zijn.

 
Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens gedurende de verplichte bewaartermijn van tenminste vijftien jaar en soms langer, bijvoorbeeld bij vervolgbehandeling of in overleg op uw verzoek.

 
Uw rechten

Wij geven u inzage in uw gegevens en op verzoek een afschrift hiervan. Voor het verstrekken van een afschrift kunnen wij in bepaalde gevallen een (redelijke) vergoeding vragen. Wij kunnen op uw verzoek in overleg uw gegevens corrigeren of aanvullen. Wij kunnen in bepaalde gevallen op uw verzoek uw gegevens vernietigen.

Lees verder